Dit is de privacyverklaring (hierna de "Privacyverklaring") van Vanves BV, met zetel te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 16, ondernemingsnummer 0794.893.818 (hierna “Vanves”). Via deze Privacyverklaring wenst Vanves Advocaten u zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen Vanves Advocaten enerzijds en haar klanten, leveranciers, partners, prospecten en eventuele andere derden anderzijds.
 

Verwerkingsverantwoordelijke en verbintenissen

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Vanves BV. Vanves Advocaten beschouwt uw privacy als een van de meest fundamentele rechten en stelt daarom alles in het werk om uw privacy optimaal te beschermen. Vanves Advocaten handelt in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "Verordening") en met deze Privacyverklaring.
 

Welke persoonsgegevens verwerkt Vanves Advocaten en waarom?

Als advocatenkantoor verzamelt en verwerkt Vanves Advocaten verschillende categorieën van persoonsgegevens, waaronder identificatie- en contactgegevens en financiële gegevens. Vanves Advocaten verzamelt en verwerkt zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan hem worden verstrekt, alsook gegevens die zij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Daarnaast maakt Vanves Advocaten voor haar website gebruik van cookies.

Uw persoonsgegevens worden door Vanves Advocaten verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van haar algemene en financiële administratie, het beheer van haar klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van haar overeenkomsten.
 

Op basis van welke rechtsgronden verwerkt Vanves Advocaten uw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven op welke rechtsgronden Vanves Advocaten een beroep doet doen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Vanves Advocaten verwerkt persoonsgegevens:

 1. Omdat u uw toestemming hebt gegeven: Vanves Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Uw toestemming is vrij en kan u bovendien steeds weer intrekken.
 2. Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te leven (witwaswetgeving, fiscale – en sociale regelgeving, etc.).
 3. Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van overeenkomsten met klanten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Vanves Advocaten beperkt zich hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
 4. Omwille van een gerechtvaardigd belang (zoals een verdediging in of buiten rechte).
   

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal personen, Vanves Advocaten en haar medewerkers, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Daarnaast werkt Vanves Advocaten samen met enkele derde dienstverleners, waarmee zij in beperkte mate uw persoonsgegevens deelt met oog op verdere verwerking ervan. Vanves Advocaten neemt de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners uw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door Vanves Advocaten zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en garanderen. Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geeft Vanves Advocaten uw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Tot slot stelt Vanves Advocaten uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.
 

Hoe lang houdt Vanves Advocaten uw persoonsgegevens bij?

Vanves Advocaten houdt uw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om haar diensten op een correcte manier te verlenen of omdat zij een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens (langer) bij te houden.
 

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft u verschillende rechten inzake de verwerking van uw gegevens. Zo kan u op ieder moment vragen om:

 1. inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): u hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens waarover Vanves Advocaten beschikt en om na te gaan waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
 2. uw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): u kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 3. uw gegevens te laten wissen (recht op wissing): als u vermoedt dat Vanves Advocaten bepaalde van uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, dan kan u vragen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Vanves Advocaten kan dit verzoek weigeren indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van een gerechtvaardigd belang;
 4. uw gegevens te laten overdragen (recht op meeneembaarheid): u hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die u aan Vanves Advocaten hebt verstrekt, aan u of aan een derde partij worden overgedragen.

In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Verordening heeft u daarnaast het recht om:

 1. de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking van de verwerking);
 2. een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Vanves Advocaten’s gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). Vanves Advocaten wijst u er op dat er geen verzet mogelijk is tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor hem noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van haar wettelijke verplichtingen, de uitvoering van haar overeenkomsten of haar gerechtvaardigd belang.

Verder herhaalt Vanves Advocaten dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, u deze toestemming op elk moment kan intrekken.

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u een verzoek richten aan info@vanves.be. Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vraagt Vanves Advocaten om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Daarnaast vraagt Vanves Advocaten om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Tot slot meldt Vanves Advocaten dat u steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00

F: +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be
 

Vragen of klachten

Indien u vragen of klachten hebt over de manier waarop Vanves Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt of meer informatie wenst over de inhoud van deze Privacyverklaring, kan u steeds terecht op info@vanves.be.