1. Voorwerp

Elke overeenkomst met Vanves Advocaten BV (hierna “Vanves Advocaten”) komt tot stand onder onderhavige algemene voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de cliënt (hierna “Cliënt”) worden uitdrukkelijk uitgesloten. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen bijzondere voorwaarden overeengekomen worden tussen Vanves Advocaten en de Cliënt, dewelke in voorkomend geval primeren op onderhavige voorwaarden. Vanves Advocaten zal alle inspanningen leveren om haar diensten professioneel uit te voeren (als middelenverbintenis). Zij neemt geen resultaatsverbintenissen op. Zij mag voor de uitvoering van haar opdracht beroep doen op derden voor zover zij dat nuttig of zinvol acht.
 

2. Erelonen & Kosten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden prestaties gefactureerd op uurbasis, aan het op dat ogenblik geldende uurtarief (actueel 175 EUR excl. BTW). Daarnaast kan, rekening houdend met het belang of de urgentie van de zaak, dan wel de doorgedreven expertise, een bijkomend ereloon (al dan niet onder de vorm van “success fee”) in rekening worden gebracht. Wat kosten betreft wordt een forfaitair percentage op het ereloon ad 10 procent in rekening gebracht ter vergoeding van de algemene administratie- en kantoorkosten (dossieropening, verwerking van briefwisseling, dactylografie, prints, scans, etc.). Hierin niet begrepen zijn onder meer: verplaatsingskosten (deze worden afzonderlijk aangerekend aan 0,6 EUR per kilometer), kosten van koeriers andere dan de post, kosten van aangetekende zending (ad 15 EUR per zending), niet reguliere telefoonkosten (zoals internationale gesprekken), bedragen verschuldigd aan derden (zoals gerechtsdeurwaarders, hoven en rechtbanken, vertalers, consultatie van databanken en registers, etc.). Wat die laatste bedragen betreft, kan Vanves Advocaten een toeslag of verhoging in rekening brengen.
 

3. Facturatie

Facturatie gebeurt bij wege van voorschotten en/of per maandelijkse afrekening. Onverminderd eerdere, al dan niet stilzwijgende aanvaarding, wordt de Cliënt geacht een factuur van Vanves Advocaten aanvaard te hebben bij gebrek aan concreet gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De facturen van Vanves Advocaten zijn betaalbaar binnen de op de factuur gestelde vervaltermijn. Bij laattijdige betaling is de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast heeft Vanves Advocaten bij laattijdige betaling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, zonder dat deze schadevergoeding minder kan zijn dan 150 EUR en onverminderd het recht van Vanves Advocaten op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij betalingsachterstal heeft Vanves Advocaten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht onmiddellijk alle prestaties voor de Cliënt te staken, ook als de wanbetaling een andere opdracht of contractuele relatie betreft. Als een factuur niet volledig betaald is op de vervaldag, worden alle niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
 

4. Aansprakelijkheid

Behoudens voor opzet, is elke mogelijke – zowel contractuele als buitencontractuele – aansprakelijkheid van Vanves Advocaten beperkt tot een bedrag gelijk aan vijf keer het totale ereloon betaald door de Cliënt voor de betrokken opdracht en in elk geval tot een bedrag van 350.000,00 EUR. Als de aansprakelijkheid verzekerd is en de polis een hogere waarborg biedt, zal de maximale aansprakelijkheid evenwel geplafonneerd worden op de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeraar (zonder dat dit enige verplichting tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering inhoudt).

Vanves Advocaten kan hoogstens aansprakelijk worden gesteld in geval van haar opzet of zware fout of, behoudens overmacht, wegens het niet uitvoeren van essentiële verbintenissen. Onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder schade geleden door derden of winstderving, komt nooit voor vergoeding in aanmerking. Is schade mede veroorzaakt door derden, dan zal Vanves Advocaten hoogstens aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door haar fout of nalatigheid. Elke hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Een vordering ten aanzien van Vanves Advocaten moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van Vanves Advocaten vervalt in elk geval als de vordering niet in rechte is ingesteld binnen de twee jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot de vordering ontdekt werd of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren alle vorderingen tegen Vanves Advocaten drie jaar na het einde van de betrokken opdracht.
 

5. Beëindiging van de samenwerking

Partijen – Vanves Advocaten rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake - kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 

6. Witwaspreventie

Afhankelijk van de aard van de verstrekte diensten, valt Vanves Advocaten onder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die tevens deontologische verplichtingen met zich meebrengt. Advocaten zijn ertoe gehouden hun cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren, dit gedurende tien jaar. Het kantoor kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt aanvaardt dat de hiermee gepaard gaande kosten ten zijne laste vallen. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben advocaten niet alleen met betrekking tot cliënten (natuurlijke en rechtspersonen), maar eveneens met betrekking tot hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen, en hun uiteindelijke begunstigden (“UBO”). De voormelde procedures vergen de medewerking van de Cliënt en verplichten ook cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om het kantoor mee te delen wie de UBO is. De Cliënt verbindt zich ertoe om Vanves Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden en alle gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Wanneer Vanves Advocaten bij de uitoefening van de door de regelgeving beoogde werkzaamheden feiten vaststelt waarvan zij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet zij dit onmiddellijk melden aan haar stafhouder, behalve wanneer haar werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van haar cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van haar cliënt in (verband met) een rechtsgeding. De stafhouder zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Vanves Advocaten is niet aansprakelijk ingevolge enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.
 

7. Diversen

Eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van een overeenkomst tussen Vanves Advocaten en de Cliënt (waaronder de bepalingen van huidige voorwaarden) zal beperkt worden tot die omstandigheden waarin de betreffende bepaling(en) strijdig is (zijn) met de openbare orde of dwingend recht en tast de geldigheid van overeenkomst voor het overige niet aan. Een nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal van rechtswege vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling van de getroffen bepaling benadert. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar Vanves Advocaten gevestigd is, bevoegd.